ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ


บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (“i-Store”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์ หรือการใช้บริการ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

1)       ผู้ใช้บริการต้องใช้สถานที่เช่าของ i-Store เพื่อการเก็บทรัพย์สิน หรือสิ่งของ ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้สถานที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และจะไม่กระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการอย่างใด ๆ ที่ฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือเป็นการอึกทึกครึกโครมจนเป็นที่เดือดร้อนรำคาญของผู้ใช้บริการใกล้เคียง

2)       ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และตามคำสั่งของ i-Store  หรือผู้แทนของ i-Store อันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการ

3)       ผู้ใช้บริการจะพึงรักษาสถานที่ ของ i-Store อย่างวิญญูชนพึงระวังรักษาทรัพย์สินของตนไม่ให้ชำรุดบกพร่องเสียหาย หรือทรุดโทรมตลอดอายุการใช้บริการ หากปรากฏสภาพดังกล่าวขึ้นแล้ว ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมทันที โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เว้นแต่สภาพที่ปรากฏเป็นความเสียหายขนาดต้องซ่อมแซมใหญ่ i-Store จึงต้องเป็นผู้รับภาระในการซ่อมแซมนั้น

4)       ผู้ใช้บริการจะไม่นำสิ่งของประเภท วัตถุไวไฟ ระเบิด วัตถุอันตราย สิ่งของเน่าเสีย หรืออาจก่อให้เกิดการเน่าเสีย สิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด อาทิเช่น ยาเสพติด และหรือสิ่งของที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น รวมทั้งผู้ใช้บริการจะไม่ทำการติดตั้งชั้นวาง และหรือวัสดุอื่นใด รุกล้ำพื้นที่ส่วนกลางของ i-Store

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนนำทรัพย์สินข้างต้น มาเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ และเป็นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ และหรือเกิดความเสียหายอื่นใดต่อสถานที่ หรือผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด

5)       ผู้ใช้บริการจะไม่วาง หรือนำเข้ามาในสถานที่ซึ่งวัสดุ หรือวัตถุที่มีน้ำหนักเกินกว่า 250 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นอันตรายต่อตัวอาคารสถานที่ หรือสถานที่ค้างเขียง หรือทรัพย์สินของ i-Store หรือต่อบุคคลอื่น

6)       ผู้ใช้บริการตกลงที่จะขนย้าย หรือนำทรัพย์สิน หรือสิ่งของ เข้า – ออก ตามระเบียบที่ i-Store กำหนด  รวมทั้ง ผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ประกาศใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สถานที่ (หากมี) ซึ่ง i-Store ได้กำหนด หรือแจ้งให้ทราบ ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต และให้ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการชิบริการนี้   

7)       ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการตามอัตรา และระยะเวลาที่ i-Store ได้กำหนดไว้  

ในกรณีผู้ใช้บริการไม่ใช้บริการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่จอง และชำระเงินมัดจำ หรือผู้ใช้บริการยกเลิกการจอง หรือยกเลิกการใช้บริการอย่างใด ๆ i-Store มีสิทธิริบเงินมัดจำ หรือเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ก่อนหน้า

8)       หากผู้ใช้บริการชำระค่าบริการล่าช้าเกินกว่า 7 วัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระ ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ i-Store ในอัตราร้อยละ 1 ต่อวัน ของค่าบริการที่ค้างชำระไปจนกว่าผู้ใช้บริการจะชำระค่าบริการให้แล้วเสร็จ

ในกรณีการชำระค่าบริการเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือบัตรเครดิต การชำระค่าเช่าดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อi-Store ได้รับเงินตามเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือบัตรเครดิต เข้าบัญชีi-Storeของ i-Store เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ในกรณีที่i-Storeปฎิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือบัตรเครดิต ให้ถือว่าการชำระค่าเช่าไม่สมบูณณ์ ผู้ช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าปรับดังที่ระบุไว้ตามวรรคหนึ่ง

9)     ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิ และหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเข้าใช้ประโยชน์ในสถานที่บริการ ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก i-Store เท่านั้น

10)   ผู้ใช้บริการตกลงชำระเงิน หรือหลักประกันใด ๆ ให้ไว้แก่ i-Store ตามที่ i-Store ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นประกันการใช้บริการ i-Store จะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีดอกเบี้ย และหรือค่าธรรมเนียม และหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบสถานที่คืนให้แก่ i-Store และผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดแล้ว

11)   ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นยังสถานที่ อันมีสาเหตุมาจากผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบด้วยแล้ว i-Store มีสิทธิหักเงินประกันการดังกล่าวข้างต้น เพื่อชำระค่าเสียหาย และหากเงินประกันได้ลดน้อยลงเพียงใด ผู้ใช้บริการตกลงนำเงินมาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามจำนวนในวรรคแรกภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก i-Store

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการผิดนัดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด i-Store มีสิทธิริบเงินประกันทั้งหมด โดยผู้ใช้บริการจะไม่ใช้สิทธิโต้แย้งอย่างใด ๆ เอากับ i-Store ทั้งสิ้น

12)   i-Store ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหาย อย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการนำมาเก็บไว้บริเวณสถานที่เช่า เนื่องด้วยมีสาเหตุมาจากความประมาทของผู้ใช้บริการ และหรือบริวารของผู้ใช้บริการ ตัวแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้บริการ รวมทั้งความเสียหายจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม การนัดหยุดงาน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ อันมิใช่ความผิดของ i-Store

13)   หากผู้ใช้บริการประพฤติผิดเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และ i-Store ได้มีหนังสือบอกกล่าว และหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Mail) ให้ปฎิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการภายในกำหนดระยะเวลา 30 วันแล้ว หากผู้ใช้บริการได้รับหนังสือบอกกล่าว และหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์( E-Mail) นั้นโดยชอบแล้ว ไม่ปฏิบัติตาม i-Store มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ และเรียกค่าเสียหาย (หากมี) ได้

14)   การสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการ ตามที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งกำหนดระยะเวลาไว้ ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าขนย้าย หรือค่าตอบแทนใดๆ เอาจาก i-Store และเมื่อการให้บริการนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม i-Store มีสิทธิเข้าครอบครองสถานที่ได้ทันที ผู้ใช้บริการจะต้องขนย้ายทรัพย์สิน และบริวารออกจากสถานที่เช่าภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่การให้บริการได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้หาก i-Store ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือปรับปรุงสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดี ผู้ใช้บริการยิมยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นให้แก่ i-Store ทั้งสิ้น

15)   เมื่อการให้บริการได้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หากผู้ใช้บริการไม่ขนย้ายทรัพย์สิน และบริวารออกจากสถานที่ หรือไม่ส่งมอบการครอบครองสถานที่คืนให้แก่ i-Store ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ i-Store หรือบริวาร หรือตัวแทนของ i-Store มีอำนาจในการดำเนินการเท่าที่จำเป็นทุกประการ รวมทั้งการทำลายกุญแจ หรือเครื่องกีดขวางใดๆ เพื่อให้ i-Store สามารถกลับเข้าครอบครองสถานที่ได้ กับทั้งให้ i-Store หรือบริวาร หรือตัวแทนของ i-Store มีอำนาจเข้าครอบครอง ยึดหน่วงทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ หรือของบุคคลอื่นใดที่อยู่ในสถานที่ หรือขนย้ายทรัพย์สินดังเช่นว่านี้ออกจากสถานที่แล้วแต่ i-Store จะเห็นสมควร อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการยินยอมให้ i-Store นำทรัพย์สินข้างต้นของผู้ใช้บริการออกขายทอดตลาด เพื่อชดใช้หนี้เงินต่าง ๆ ได้ตามที่ i-Store เห็นสมควร โดยถือว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของ i-Store เป็นที่สุด ผู้ใช้บริการสละสิทธิที่จะโต้แย้งนับแต่พันกำหนดเวลาขนย้ายตามสัญญาเป็นต้นไป โดยไม่ถือว่าการใช้สิทธิของ i-Store บริวาร หรือตัวแทน i-Store ดังกล่าว เป็นความรับผิดทั้งทางแพ่ง และหรือทางอาญาต่อผู้ใช้บริการ บริวารของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นแต่อย่างใด และผู้ใช้บริการยิมยอมที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมตลอดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้ง i-Store มีสิทธิที่จะล๊อคกุญแจเพื่อมิให้ผู้ใช้บริการเข้าไปในสถานที่เช่าอีกต่อไปได้ อีกทั้งผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าปรับให้แก่ i-Store ในอัตราวันละ 1,000 บาท นับแต่วันที่การให้บริการได้สิ้นสุดลง

16)   บรรดาการติดต่อ หรือการทวงถามใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการ และ i-Store ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งไปตามที่อยู่ทีผู้ใช้บริการ และ i-Store ได้แจ้งไว้ หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้ใช้บริการ และ i-Store จะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ โดยหนังสือบอกกล่าว จดหมาย และเอกสารใดๆ นั้นอาจส่งได้โดยตรงด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email) อนึ่ง การส่งคำบอกกล่าวด้วยตนเองให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบแล้วเมื่อมีผู้รับ ณ ที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ และในการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถือว่าได้รับคำบอกกล่าวนั้นเมื่อครบ 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้นำส่ง และในการส่งทางจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ให้ถือว่าได้รับคำบอกกล่าวแล้วในขณะที่ได้มีการยืนยันการส่งออกจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email) โดยหากผู้ใช้บริการ และ i-Store เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในเวลาใดๆ ให้ฝายนั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิเช่นนั้นให้ถือว่าได้ส่งถึงอีกฝ่ายโดยชอบแล้ว

17)   เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ i-Store และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก i-Store

i-Store และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ i-Store และบริษัทในเครือไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก i-Store และ/หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่กรณี

18)   การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

i-Store ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น ๆ

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น i-Store ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

19)   การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ i-Store จัดทำ Links ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น i-Store ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจน i-Store ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้น

การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว i-Store ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

20)   ไม่มีการรับประกัน i-Store นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ i-Store จะได้ใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด i-Store ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ทั้งนี้ i-Store และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

21)   กฎหมายที่ใช้บังคับ การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายราชาอาณาจักรไทย

 


นโยบายการรักษาความปลอดภัย


1) การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

i-Store ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของ i-Store และ i-Store เข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ดังนั้น i-Store จึงใช้มาตรฐานและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

2) ข้อมูลที่ i-Store รวบรวมและเก็บรักษาไว้

i-Store จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของ i-Store

i-Store จะจัดเก็บชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ที่ท่านให้กับเว็บไซต์ i-Store ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ i-Store แล้ว i-Store จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล i-Store จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดูแลบัญชีและประวัติของท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการของ i-Store หรือเพื่อให้ i-Store เข้าใจความต้องการของท่านได้ดีขึ้นและสามารถคิดค้นพัฒนาบริการของ i-Store ให้เป็นที่พอใจแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ  i-Store อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ i-Store ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทาง i-Store ติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

i-Store จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการเท่านั้น และ i-Store ยินดีชี้แจงเหตุผลเหล่านั้นแก่ท่านเมื่อมีการร้องขอ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ info@storage-asia.co.th หรือ โทร 02-047-6998